Stanovy

Nespokojení z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Spolek Nespokojení z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze na adrese Mrkosova 542/4, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle. Spolek je dobrovolným, nevládním a nezávislým subjektem sdružujícím své členy na základě společného zájmu o účel spolku.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je vytvoření a fungování svobodné diskusní a názorové platformy poskytující svým členům nezávislý prostor pro diskusi o budoucnosti České republiky a občanské společnosti na principech svobody, solidarity, demokracie, sociální spravedlnosti a právního státu a dále participace občanské společnosti na správě veřejných záležitostí včetně tvorby strategických dokumentů, diskuse v rámci občanské společnosti i diskuse s orgány veřejné správy včetně pořádání diskusních a vzdělávacích akcí, spolkových i veřejných shromáždění.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2 , co by společného zájmu jeho

členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 

 1. výzkumu a vzdělávání v oblastech spojených s účelem spolku,
 2. analýzy, komentování a propagace záležitostí spojených s účelem spolku,
 3. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 4. pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 5. organizování kampaní a petičních aktivit,
 6. propagace aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
 7. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 8. poradenské a konzultační činnosti,
 9. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se naplňování účelu spolku,
 10. účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy definované účelem spolku,
 11. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
 12. příprava a realizace projektů směřujících k naplňování účelu

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. Navrhovat, volit a odvolávat předsedu spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti
 2. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 

 1. členská schůze,
 2. předseda

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  9. rozhoduje o zániku
 1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 měsíců. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Členské schůze se členové spolku mohou účastnit a hlasovat na ní osobně či rovněž s využitím videokonference, audiokonference, či jiného způsobu dálkové komunikace.
 4. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 6. Rozhodovat o záležitostech spolku je možné i mimo zasedání členské schůze, a to hlasováním per rollam s využitím emailu jako technického prostředku. Každý člen spolku obdrží návrh rozhodnutí s příslušným odůvodněním na emailovou adresu, kterou uvede pro účely evidence členů (seznamu členů). Spolu s takovým návrhem obdrží e-mailovou adresu, na kterou zašle svoje vyjádření, dále obdrží informaci o lhůtě (datum a hodina), ve které zašle svoje vyjádření. Vyjádření zašle člen ve formátu „PRO NÁVRH“ či „PROTI NÁVRHU“, přičemž vyjádření musí být zasláno ve stanovené lhůtě, jinak se k němu nepřihlíží a má se za to, že člen nehlasoval. Tato lhůta nesmí být kratší než 48 hodin od doručení návrhu rozhodnutí. Pro platnost rozhodnutí se použije ustanovení čl.6 dost.5 Stanov. Výsledek hlasování oznámí předseda zápisem o hlasování, který zašle všem členům na jejich emailové adresy, a to do 48 hodin po uplynutí lhůty pro hlasování .

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 1. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 3. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za 2 roky, a to do 3 měsíců ode dne svého zvolení, předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku,
  5. vyhlašovat, organizovat a vyhodnocovat hlasování per rollam v souladu s čl. 6 odst.8 Stanov s tím, že je povinen tak učinit vždy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku, v takovém případě vyhlásí hlasování nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení žádosti
  6. jmenovat pracovní orgány spolku se souhlasem členské schůze

Čl. VIII

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem, a to majetkem movitým i nemovitým .
 1. Zdroji majetku spolku jsou zejména dary a příspěvky fyzických či právnických osob a

členské příspěvky vybírané od členů spolku na základě rozhodnutí členské schůze .

 

 1. Spolek nepřijímá dary od takových osob či subjektů, které by mohly poškodit dobré jméno spolku .
 2. Spolek nerozděluje mezi členy žádný
 1. Za hospodaření spolku odpovídá předseda. Zajišťuje řádné vedení účetnictví a objednává audit účetnictví provedený nezávislým auditorem. Audit předkládá členské schůzi.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 1. Stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi 2.2023