Výzva církvím a vládě: Snižte restituční náhrady!

15.3.2023

V příloze tohoto textu máte možnost se seznámit s mými dopisy, jež jsem poslal po diskuzi v rámci iniciativy Nespokojení, z. s., jednak nejvyššímu představiteli české katolické církve arcibiskupu Janu Graubnerovi a dále Ekumenické radě církví. V dopisech je obsažen požadavek, aby adresáři zvážili pro příští léta razantní snížení vysokých valorizací restitučních náhrad, vypočtených z abnormálně vysoké inflace v letech 2022 a 2023.

Podle přijatého postupu plynoucího ze zák. č. 428/2012 Sb. se propočítává valorizace náhrad z inflace s dvouletým zpožděním. Tedy astronomická inflace v roce 2022 se promítne do výše náhrad, respektive valorizace těchto náhrad v roce 2024, přičemž se jedná o miliardy navíc, které by zatížily státní rozpočet.

Církve by zkrátka také měly přispět „něco“ na oltář vlasti. A vláda by měla mít zájem, pokud projde její asociální návrh zmrzačeného vzorce pro výpočet valorizace důchodů, aby rozložila finanční zátěž plynoucí z potřeby snižovat schodky státního rozpočtu nejen na jednotlivé skupiny obyvatelstva, ale také na instituce, např. na církve. V první řadě pak na církev katolickou, která je největším beneficientem ze zákona o církevních restitucích.

Jiří Paroubek

Vážený pan

Mons. Jan Graubner

arcibiskup pražský a primas český

Hradčanské náměstí 56/16

Praha 1

110 00

V Praze dne 15. 3. 2023

Vážený pane arcibiskupe,

jistě jste se zájmem sledoval parlamentní projednávání novely zákona, kterou se upravuje vzorec pro valorizaci důchodů k 1. 6. t. r. v důsledku inflace.

Vládní většina v obou komorách parlamentu rozhodla o tom, že dojde k razantnímu snížení valorizace důchodů k uvedenému datu. V průměru důchodci namísto cca 1750 Kč mohou očekávat, po úpravě provedené podle zmíněné novely zákona, navýšení důchodů měsíčně jen o cca 770 Kč.

Při současné drahotě, kdy se inflace v posledních měsících dotýkala téměř hranice 20% a reálná inflace se pohybuje až někde okolo 25%, by měli všichni občané přinášet oběti na oltář vlasti. Tedy i církve. Důchodce toto rozhodnutí vlády bude jen letos v souhrnu stát 19 mld. Kč.

Vláda se nehodlá zastavit ani u dalších položek výdajů státního rozpočtu, které souvisí s příjmy českého obyvatelstva. V první řadě chce sáhnout na tzv. výchovné, dále chce omezit příspěvek ke stavebnímu spoření, slevu na dani u manželů apod. Zatím tedy vláda hledá „úspory“ jen na úkor životní úrovně českého obyvatelstva.

V roce 2012 (zák. 428/2012 Sb.) prosadila Nečasova vláda zákon o finančních náhradách církvím a náboženským společnostem. Stalo se tak tehdy většinou jednoho jediného hlasu, a to hlasu poslance, který byl již odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody za korupci. Připomínám to proto, že tato věc poněkud snižuje legitimitu celého legislativního procesu v souvislosti s tzv. církevními restitucemi.

Chci se na Vás obrátit, vážený pane arcibiskupe, coby reprezentanta katolické cirkve, jménem spolku Nespokojení, z. s., jehož předsedou mám tu čest být a požádat Vás, abyste v dohodě s českým státem nabídli snížit valorizaci částky, kterou církve mají obdržet (a největším beneficientem v této věci je právě katolická církev). To by znamenalo vzdát se astronomického nárůstu, který vyplývá z valorizačního inflačního vzorce.

Jen pro rekapitulaci: Vyplacená finanční náhrada církvím a náboženským společnostem za rok 2022 činila 2,3 mld. Kč. Jen za minulý rok si tak církve na inflaci přišly o cca 71 mil. Kč čistého. Čistého proto, že se ta tzv. církevní restituce podle diskutabilního rozhodnutí Ústavního soudu vůbec nedaní!

V roce 2022 se ovšem k výši náhrady ještě nepřipočítávala inflace z minulého roku, tedy i oficiálně hrozivých 15,1% (ve skutečnosti podle mého kvalifikovaného odhadu někde až přes 20%). Ale výše inflace, která byla promítnuta do náhrad v roce 2022, byla, přesně podle schváleného postupu, vypočtena z inflace roku 2020, kdy byla pouhých 3,2%. Propočet vychází vždy z dat dva roky starých. Největší problémy tak mohou nastat v příštím a v následném roce, kdy se začne valorizace propočítávat z abnormálně vysoké inflace let 2021 – 2023. Jen v roce 2024 si tak církve přijdou navíc k celkové částce finanční náhrady o cca 7 mld. Kč. To je mimochodem zhruba jedna třetina všeho, co český stát vyplatil církvím na finančních náhradách (21,1 mld. Kč), za prvních deset let trvání tzv. církevních restitucí.

Nemohu si odpustit, abych Vám nepřipomněl slova zvěčnělého kardinála Františka Tomáška z roku 1992. Tehdy Federální shromáždění schválilo výčtový zákon, kterým byl církvím a především katolické církvi vydán jedním legislativním aktem majetek v obrovském rozsahu. Kardinál Tomášek tehdy řekl národu zlatá slova: „Toto je poslední majetkový požadavek, který katolická církev vznáší“. Celá věc ovšem dopadla po úmrtí pana kardinála zcela jinak a dodnes trvají jak platby finančních náhrad církvím (a ještě léta budou trvat) a vedle toho se ještě zejména řády katolické církve soudily a soudí o další majetek.

Smlouva, kterou tehdy uzavřela Nečasova vláda s církvemi, byla v řadě směrů nemravná, ale o to teď nejde. S ohledem na to, že významné skupiny českého obyvatelstva zaznamenají v důsledku drakonických úspor prováděných současnou vládou ve státním rozpočtu, značnou újmu na své životní úrovni (vedle pádící inflace, která na životní úroveň lidí rovněž velmi negativně působí), Vás žádám, vážený pane arcibiskupe, abyste projednal v orgánech české katolické církve, aby tato šla příkladem ve vzdání se obřího valorizačního přírůstku, který může v příštích letech očekávat v rámci plateb od státu.

Myslím, že i katolická církev by měla přispět národu svou hřivnou, která by zachovala podstatu restitučního zákona, ale také by pomohla státnímu rozpočtu v jeho současné nelehké situaci.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Paroubek

Předseda spolku Nespokojení, z. s.

PS: Dopis obdobného znění zasílám Ekumenické radě církví.

 

Vážený pan

Mgr. Tomáš Tyrlík

předseda

Ekumenické rady církví

Donská 370/5

Praha 10

101 00

V Praze dne 15. 3. 2023

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás tímto dopisem, jako předseda iniciativy Nespokojení, z. s., ve věci vysokých valorizací náhrad příslušným církvím z titulu vysoké inflace, které se promítnou do těchto náhrad v příštích letech.

Jistě jste se zájmem sledoval parlamentní projednávání novely zákona, kterou se upravuje vzorec pro valorizaci důchodů k 1. 6. t. r. v důsledku inflace. Vládní většina v obou komorách parlamentu rozhodla o tom, že dojde k razantnímu snížení valorizace důchodů k uvedenému datu. V průměru důchodci namísto navýšení o cca 1750 Kč měsíčně mohou po úpravě podle zmíněné novely zákona, očekávat navýšení důchodů v průměru měsíčně jen o cca 770 Kč.

Při současné vysoké inflaci, jež se v posledních měsících dotýkala oficiálně téměř hranice 20%, přičemž reálná inflace se pohybuje až někde okolo 25%, bychom měli všichni přinášet oběti na oltář vlasti.

Důchodce toto rozhodnutí vlády bude jen do konce tohoto roku v souhrnu stát 19 mld. Kč. A vláda se nehodlá zastavit ani u dalších položek výdajů státního rozpočtu, které jsou více či méně sociálního charakteru.

V první řadě chce sáhnout na tzv. výchovné. Dále chce omezit příspěvek ke stavebnímu spoření, slevu na dani u manželů apod. Vláda tedy zatím hledá „úspory“ jen na úkor životní úrovně českého obyvatelstva.

V roce 2012 (zák. 428/2012 Sb.) prosadila Nečasova vláda zákon o finančních náhradách církvím a náboženským společnostem. Tehdy se tak stalo většinou pouhého jednoho jediného hlasu, a to hlasu poslance, který byl již odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody za korupci. Připomínám to proto, že tato věc poněkud snižuje legitimitu celého legislativního procesu v souvislosti s tzv. církevními restitucemi.

Chci se tak na Vás obrátit jménem spolku Nespokojeni, z. s., jehož předsedou mám čest být, a požádat Vás, abyste v dohodě s českým státem nabídli snížení částky valorizace, kterou církve obdržely (a největším beneficientem v této věci je ovšem katolická církev) a vzdaly se skokového nárůstu úroků, který vyplývá z valorizačního inflačního vzorce.

Jen pro rekapitulaci: Vyplacená finanční náhrada církvím a náboženským společnostem za rok 2022 činila 2,3 mld. Kč. Jen za minulý rok si tak církve na inflaci přišly navíc o cca 71 mil. Kč čistého. Čistého proto, že se tzv. církevní restituce, náhrada podle diskutabilního rozhodnutí Ústavního soudu, nedaní! V roce 2022 se ovšem k výši náhrady ještě nepřipočítávala inflace z minulého roku, tedy i oficiálně hrozivých 15,1% (ve skutečnosti podle mého kvalifikovaného odhadu se jedná o inflaci převyšující 20%). Ale výše inflace, která byla promítnuta do náhrad v roce 2022, byla přesně podle schváleného postupu vypočtena z inflace z roku 2020, kdy ale dosahovala pouhých 3,2%. Propočet vychází vždy z dat dva roky starých. Největší problémy pro státní rozpočet tak mohou nastat v příštím a v následujícím roce, kdy se začne valorizace propočítávat z abnormálně vysoké inflace let 2021 – 2023. Jen v roce 2024 si tak církve mohou přijít navíc k celkové částce finanční náhrady na cca 7 mld. Kč. To je mimochodem cca jedna třetina toho, co český stát vyplatil církvím na finančních náhradách (21,1 mld. Kč) za prvních deset let trvání tzv. církevních restitucí.

Nemohu si v této souvislosti odpustit, připomenout slova zvěčnělého kardinála Františka Tomáška z roku 1992. Tehdy Federální shromáždění schválilo výčtový zákon, kterým byl církvím a v prvé řadě katolické církvi vydán jedním legislativním aktem majetek v obrovském rozsahu. Kardinál Tomášek tehdy řekl národu zlatá slova: „Toto je poslední požadavek, který katolická církev vznáší“. Celá věc ovšem dopadla po úmrtí pana kardinála zcela jinak, a dodnes trvají platby finančních náhrad církvím (a ještě léta trvat budou). A vedle toho se ještě zejména řády katolické církve soudily a soudí o další majetek. Smlouva, kterou před lety uzavřela Nečasova vláda s církvemi, byla v řadě směrů nemravná. Ale o to teď nejde.

S ohledem na to, že významné skupiny a vrstvy českého obyvatelstva zaznamenávají, v důsledku drakonických úspor prováděných a ještě plánovaných současnou vládou ve státním rozpočtu a zvyšování cen základních potřeb, značnou újmu na své životní úrovni, Vás žádám, pane předsedo, abyste projednal v Ekumenické radě církví, aby církve šly příkladem vzdáním se obřího valorizačního přírůstku náhrad, který mohou v příštích letech očekávat.

Domnívám se, že církve by měly přispět republice tak, aby zůstala zachována podstata zákona o finančních náhradách církvím a náboženským společnostem, ale byly sníženy na rozumnou částku náhrady vypočtené podle inflace tak, aby pomohly státnímu rozpočtu řešit jeho současnou vysoce obtížnou situaci.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Paroubek

Předseda spolku Nespokojení, z. s. 

Sdílej